fbpx

Overzicht

Overzicht

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de site www.bevoy.life (de “Site”), met inbegrip van elk product en/of dienst die via de Site besteld wordt. Geen andere Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen.

De Site wordt uitgebaat door Switch On BV (de “Vennootschap”), geregistreerd in België in de Kruispunt Bank Ondernemingen onder nummer 0727.484.063, met maatschappelijke zetel te groeningenlei 16, 2550 Kontich, België.

Telkens een gebruiker klikt op de Site, wordt hij of zij geacht de Algemene Voorwaarden te aanvaarden in de vorm dat deze op dat moment gepubliceerd worden. Telkens wanneer een bestelling geplaatst wordt de Site gebruiker verplicht de Algemene Voorwaarden  te accepteren. Als de gebruiker een account aanmaakt voor het Bevoy welzijnsplatform dient ze ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De gebruiker aanvaardt dat de Vennootschap de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te allen tijde mag wijzigen. Als de gebruiker niet met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid akkoord gaat, dan moet hij of zij deze Site niet gebruiken, noch producten en/of diensten bestellen op de Site.

De informatie die op de site wordt weergegeven is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijnen. Noch de Site, noch de producten of diensten aangeboden door de Vennootschap maken medisch advies uit, en zijn ook niet bedoeld om medisch advies, dat verstrekt moet worden door een gekwalificeerd en geregistreerd zorgverstrekker, te vervangen.

Artikel 1. Definities

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 • De “site”: www.bevoy.life
 • De “gebruiker” of de “consument”: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • De “werkgever”: elke organisatie/klant die gebruik maakt van het Bevoy welzijnsplatform
 • Het “bedrijf”: Switch On  B.V. actief op www.bevoy.life
 • Een “overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij een of meer communicatiemiddelen op afstand uitsluitend worden gebruikt in het kader van een door de handelaar georganiseerd verkoopsysteem.
 • Het “middel voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en het bedrijf gelijktijdig op dezelfde plaats bijeenkomen.
 • De “gratieperiode”: de periode waarin de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen.
 • Het “herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Een “dag”: een kalenderdag.
 • Een “bestelling”: een aanbod van een gebruiker om producten en / of diensten via de site te kopen.
 • Het “geaccrediteerde laboratorium (en)”: de aanbieder van testdiensten die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de screening op het biologische monster.
 • Het ‘product’: een kit waarmee de gebruiker een biologisch monster kan nemen en opslaan.
 • De “services”: testen van het monster dat de gebruiker naar het geaccrediteerde laboratorium stuurt en de gebruiker de testinformatie verstrekken die afkomstig is van het geaccrediteerde laboratorium.
 • Het “platform“: Het Bevoy welzijnsplatform dat de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers meet en stimuleert.
 • “Lifecoins”: Onze fictieve munteenheid die wordt verzameld door verschillende activiteiten en kunnen worden ingewisseld tegen verschillende beloningen.
 • “Beloningen”: Verschillende producten, diensten, goede doelen,… die via “Lifecoins” kunnen worden ingewisseld op het platform.

Artikel 2. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Switch On BV

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Bedrijfsadres: Groeningenlei 16, 2550 Kontich

Bedrijfsnummer: 0727.484.063

BTW-nummer: BE 0727 484 063

E-mailadres: info@bevoy.life

Artikel 3. De toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke dienst aangeboden door het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen het bedrijf en de consument en werkgever.

Afwijking van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk mits uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs wordt geleverd. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval volledig van toepassing. Algemene voorwaarden die door de consument worden gebruikt, zijn niet van toepassing.

Artikel 4. Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf afbeeldingen gebruikt, benaderen deze zo goed mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en / of diensten, platform.

Elk aanbod bevat dergelijke informatie die de consument of werkgever duidelijk maakt welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit betreft met name:

de prijs; eventuele belastingen; de bezorgkosten; de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en welke acties hiervoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de periode voor aanvaarding van het aanbod of de periode voor het handhaven van de prijs; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst die zich uitstrekt tot continue of periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 5. Het contract

De overeenkomst treedt in werking op het moment van aanvaarding door de consument of werkgever van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.

Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt het voor een veilige online omgeving.

Het bedrijf kan zichzelf informeren of de consument/werkgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft het bedrijf het recht een bestelling of verzoek te weigeren, onder opgave van redenen, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. De prijs

Alle prijzen voor de producten zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en andere belastingen. De prijzen van het platform worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw.

De consument is de prijs verschuldigd die het bedrijf in zijn bevestiging conform artikel 5 van deze voorwaarden heeft medegedeeld.

Kennelijke of overduidelijk duidelijke fouten in de offerte, zoals duidelijk valse waarden, kunnen door het bedrijf worden gecorrigeerd na het sluiten van het contract.

Artikel 7. De betaling

Om de veiligheid van online transacties te waarborgen, werkt het bedrijf samen met erkende betalingspartners en creditcardmaatschappijen. Betalingen worden verwerkt via het beveiligde systeem van Mollie dat de volgende (krediet) kaarten accepteert: Visa, Mastercard, Bancontact.

Op eigen verzoek en na akkoord van beide partijen is het mogelijk om producten, diensten of het platform te betalen via een bankoverschrijving. In het geval van een bankoverschrijving hanteren we een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Acties en kortingen, tenzij anders overeengekomen, zijn eenmalig. Iedere Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege verlengd als een Overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.

Online betalingen worden dus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, dat altijd uw bankgegevens codeert wanneer deze via internet worden verzonden. Verlies of diefstal van de identiteits- of creditcardgegevens van de consument wordt tot een minimum beperkt. Identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan daarom niet tegen het bedrijf worden ingeroepen.

Het bedrijf is geen partij in de relatie tussen de consument, werkgever en de kaartuitgever. Als een betaalmethode met een creditcard wordt gekozen, zijn de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing.

De bestelling van de consument is alleen effectief als de beveiligde bankbetalingsinstelling toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van de financiële transactie. In geval van weigering van de beveiligde bankbetalingsinstelling wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht.

De consument en werkgever is ook verantwoordelijk voor alle kosten, van welke aard dan ook, die het bedrijf heeft moeten maken als gevolg van het niet naleven door de klant van zijn (betalings) verplichtingen.

Artikel 7 A. De betaling van beloningen

Indien er sprake van is dat Bevoy de “beloningen” die door de werkgever/gebruiker worden
aangeschaft betaalt, vindt periodiek facturering plaats door Bevoy aan de
werkgever, met een verantwoording van de aangeschafte beloningen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten op de site heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te ontbinden voor een periode van veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij of zij het product met alle geleverde accessoires en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, in overeenstemming met de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De producten van het bedrijf zijn hygiënische producten. Een test kan niet meer worden gebruikt of verkocht na opening. Daarom heeft het bedrijf een beperkt herroepingsrecht waarbij alleen de producten die niet goed werken na opening kunnen worden geretourneerd. De producten waarvoor de activiteit goed is, kan het bedrijf niet terugnemen na opening of na gebruik.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij aansprakelijk voor maximaal de kosten van het terugzenden van de goederen. Als de consument al een bedrag heeft betaald, zal het bedrijf dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen.

Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid het contract zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, ingaande op de dag waarop het contract is gesloten. 

Artikel 8 A. Herroepingsrecht en beëindiging van het Bevoy welzijnsplatform

Het bedrijf (Bevoy) biedt alleen jaarlijkse (1 jaar) abonnementen aan.

Het abonnement wordt automatisch verlengd na het verstrijken van de abonnementsperiode (1jaar), totdat de werkgever of wij de Dienst expliciet opzeggen met een opzegtermijn zoals verder vermeld in deze clausule 8A.

Er zullen geen terugbetalingen of tegoeden zijn voor gedeeltelijke jaren van Service, upgrade/downgrade terugbetalingen, Account annuleringen, of terugbetalingen voor ongebruikte jaren met een open Account. Als u vragen hebt over kosten die in rekening zijn gebracht, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de kosten per vergissing zijn gemaakt, crediteren wij uw account voor het juiste bedrag.

Wij behouden ons het recht om de prijzen voor de Dienst en alle verbonden extra diensten op elk ogenblik te wijzigen na een kennisgeving van dertig (30) dagen. Dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden verstrekt door het plaatsen van de wijzigingen op de Service zelf. In het geval dat u de prijswijziging niet accepteert, bent u vrij om de Dienst te beëindigen tijdens de opzegtermijn hier verder beschreven.

U dient ons te voorzien van accurate informatie voor facturering en ons op de hoogte te houden indien deze wijzigen.

Beëindiging zonder reden door U. U kunt deze overeenkomst ten allen tijde beëindigen met inachtneming van de vereiste opzegtermijn. Indien U de Dienst vijftien (15) dagen voor het einde van uw huidige abonnementsperiode opzegt, zal uw opzegging onmiddellijk van kracht worden en zal uw abonnementsplan niet automatisch worden verlengd. Het bedrijf zal u op voorhand verwittigen wanneer uw abonnementsplan op het punt staat te eindigen. Opzegging van u wordt alleen als geldig beschouwd indien deze is gegeven door de Account Eigenaar.

Gevolgen van beëindiging. U begrijpt dat indien u deze Algemene Voorwaarden opzegt, u de toegang tot ons platform en alle door u verstrekte Klantgegevens verliest. U begrijpt dat wij niet verplicht zijn om u kopieën van dergelijke Klantgegevens te verstrekken, noch om kopieën van dergelijke Klantgegevens op ons platform te bewaren.

Artikel 9. De levering en uitvoering

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten, evenals bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gegeven.

Het bedrijf zal de bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de levering is vertraagd of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte gebracht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, zal het bedrijf het door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Als levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf alles in het werk stellen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk op het moment van levering wordt een duidelijke en begrijpelijke melding gegeven dat een vervangend product is geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van elke retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor late leveringen of voor een bestelling die verloren is gegaan door derden of door onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht. Als een bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd, zal de koerier een onderzoek uitvoeren dat enkele dagen kan duren. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om een terugbetaling of een andere verzending uit te voeren. 

Artikel 10. De aansprakelijkheid

Als het bedrijf om welke reden dan ook schade aan een consument moet vergoeden, dan is die vergoeding beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de gekochte producten en / of diensten.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

Schade in geval van slecht of onjuist gebruik van de producten. De consument dient eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Als de instructies in de gebruiksaanwijzing niet (correct) worden opgevolgd, kan dit de betrouwbaarheid van het testresultaat beïnvloeden; Het ontbreken van medisch advies; Schade door geen of onvoldoende gespecialiseerde opvolging door een (huis) arts. De testresultaten van de producten zijn louter indicatief. Het bedrijf is alleen verantwoordelijk voor de distributie van de producten en de communicatie van de testinformatie van het geaccrediteerde laboratorium; Mogelijke wijzigingen van de producten door de fabrikant, fouten in de bijsluiter van de fabrikant of technische defecten van de producten; Afwijking van de afbeeldingen op de website met betrekking tot de geleverde producten. Deze afbeeldingen zijn louter informatief; De inhoud van internetsites waarop de gebruiker via deze website kan doorklikken. 

De werkgever erkent en aanvaardt dat het platform van Bevoy wordt geleverd zoals deze is. Werkgever verklaart Bevoy niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot claims van de werkgever die voortkomen uit het gebruik van het platform. Werkgever vrijwaart Bevoy voor iedere aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van het platform.

Iedere aansprakelijkheid van Bevoy voortvloeiende als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bevoy, is beperkt tot het maximumbedrag per schadegeval dat in dat geval onder de door Bevoy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bevoy beperkt tot maximaal het door Bevoy in het meest recente contractjaar aan werkgever gefactureerde en door werkgever betaalde bedrag. Bevoy is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

Het Bevoy welzijnsplatform kan van tijd tot tijd tijdelijk niet beschikbaar zijn voor onderhoud of andere redenen. Bevoy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of transmissie, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van de Inhoud. Bevoy is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een telefoonnetwerk of dienst, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele telefoonapparatuur, website, mislukking van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeerscongestie op het internet of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan iemands computer, mobiele telefoon of andere hardware of website, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik, uploaden of downloaden van materialen in verband met ons platform. In geen geval zal Bevoy verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief enig verlies of schade of persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van iemands gebruik van ons platform, of voor interacties tussen gebruikers en werkgevers van ons platform, online of offline.

Artikel 11. De verwerking van persoonsgegevens

De door de consument verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen, het opstellen van facturen en het leveren van resultaten. De persoonlijke gegevens van de consument worden alleen verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website van het bedrijf.

Artikel 12. De behandeling van klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, bij het bedrijf worden ingediend nadat de consument of werkgever de gebreken heeft vastgesteld.

Als een consument of werkgever het niet eens is met het bedrijf en hem hierover al heeft geraadpleegd, kan de consument advies vragen of een klacht indienen bij het Europese ODR-platform.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd hof

Alle overeenkomsten tussen de consument en het bedrijf worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen van het bedrijf of overeenkomsten met het bedrijf worden voorgelegd bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank aanwijst als de bevoegde rechtbank.

Artikel 14. Over de rapporten

De informatie in de rapporten zijn niet bedoeld om een medische aandoening of ziekte te behandelen, te diagnosticeren of te genezen.

Artikel 15. Over Lifecoins en beloningen

Gebruikers worden via het Bevoy welzijnsplatform beloond met Lifecoins.

Lifecoins zijn niet overdraagbaar, hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet voor geld worden ingewisseld. Zij mogen niet aan een derde partij worden “verkocht”. Wij behouden ons het recht voor om Lifecoins van een gebruikersaccount af te trekken in het geval van een inbreuk op de voorwaarden van deze licentie.

Het aantal Lifecoins dat nodig is om in te wisselen tegen een beloning of voordeel is onderhevig aan verandering naar ons eigen goeddunken en dat van de betreffende Werkgever, en een eerdere inwisselwaarde is niet indicatief voor een toekomstige inwisselwaarde.

De beloningen en voordelen die worden aangeboden via de inwisseling van Lifecoins (en hun vervaldatum of andere voorwaarden) kunnen in de loop van de tijd veranderen, en kunnen van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken en dat van de betreffende Werkgever worden gewijzigd of van inwisseling worden uitgesloten.

Wij zijn in geen enkele situatie verplicht om Lifecoins toe te kennen aan de account van een gebruiker in het geval dat zij niet gevalideerd zijn door onze systemen, zelfs in het geval dat de gegevens van een apparaat suggereren dat zij toegekend zouden moeten worden op basis van activiteit.

Elke beslissing over de toewijzing of verwijdering van Lifecoins is in onze absolute discretie en onze beslissing over de vraag of Lifecoins moeten worden toegekend of verwijderd is definitief.

Zodra Lifecoins zijn ingewisseld voor een beloning of voordeel zullen zij niet opnieuw op de account van een gebruiker worden bijgeschreven, ongeacht of zij al dan niet van gedachten zijn veranderd in het willen ontvangen van de beloning of het voordeel in verband waarmee zij zijn ingewisseld.

In het geval dat wij het aantal ingewisselde Lifecoins met betrekking tot een beloning of voordeel onjuist berekenen, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw account opnieuw crediteren of in elk geval voor inwisseling zorgen.

Wanneer u uit dienst treedt of uw werkgever beëindigt zijn contract met ons zal uw toegang tot het platform eindigen. Wanneer uw toegang eindigt zullen uw Lifecoins worden verwijderd.

Na de aankoop van een beloning via ons partnernetwerk, wordt de inwisseling van die beloning rechtstreeks met de leverancier gedaan en zijn wij niet verantwoordelijk voor de levering, kwaliteit of anderszins van enige ontvangen of geleverde goederen en diensten of het falen van een leverancier om een inwisseling te honoreren of een specifieke beloning beschikbaar te stellen.

De aanschaf van de gebruiker in de Webshop van aangeschafte (kortings/cadeau)bonnen/(kortings)vouchers kan niet worden herroepen.

De voorwaarden van de Leverancier van de dienst/product zijn van toepassing bij het
inwisselen van de bon bij de leverancier. Voor ontbinding en/of retourzending van
het product en eventuele kosten dient de Klant de leveringsvoorwaarden van de
Leverancier te raadplegen.

Via het Bevoy welzijnsplatform is het ook mogelijk voor een werkgever om eigen beloningen toe te voegen. Het platform stuurt een melding naar de HR verantwoordelijke die verder zorgt voor de afhandeling van de cadeaus. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, levering, kwaliteit van de beloningen die zelf worden toegevoegd.

Artikel 16. Publiciteit

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bezwaren zijnerzijds, geeft u Bevoy toestemming om voor haar eigen bedrijfspromotie te gebruiken: Uw naam en logo als klant referentie.

In geval van onenigheid gemeld na publicatie van een document opgesteld in overeenstemming met deze clausule en ongeacht de media, zult u alleen de vernietiging ervan kunnen eisen.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

Deze Voorwaarden hebben niet tot doel en mogen niet worden
geïnterpreteerd als een wijziging van de eigendomsrechten of licenties op Intellectuele Eigendom van de Klant of van Bevoy. De Klant en Bevoy komen overeen dat deze Voorwaarden hun niet het recht geven aanspraak te maken op enige Intellectuele Eigendom waarop zij, vóór de ondertekening van deze Voorwaarden, geen aanspraak konden maken. Bevoy is en blijft de exclusieve eigenaar van al zijn Intellectuele Eigendom met betrekking tot zijn producten en diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Intellectuele Eigendom die ten grondslag ligt aan of opgenomen, inbegrepen of gebruikt wordt in de technologie van Bevoy, Bevoy Diensten, de website of de software.